Szukasz tuszu lub tonera?

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest AB S.A. z siedzibą w Magnicach (55-040), ul. Europejska 4 („Administrator”).

Za pomocą formularza osoba zainteresowana może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji marketingowych za pomocą wybranych środków komunikacji elektronicznej na podany adres mailowy lub numer telefonu. Wypełnienie i wysłanie formularza jest całkowicie dobrowolne. Podanie danych identyfikacyjnych wskazanych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania formularza. Do wysłania formularza niezbędne jest również podanie adresu mailowego lub numeru telefonu oraz wyrażenie co najmniej jednej zgody, odpowiadającej podanym danym kontaktowym. Podanie innych danych osobowych i wyrażenie pozostałych zgód jest całkowicie dobrowolne. Wyrażona przez osobę zainteresowaną zgoda może być w każdej chwili wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem czynności dokonanych przed cofnięciem zgody.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami.

Administrator przetwarza dane osobowe podane w formularzu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes administratora), w celu prowadzenia działań marketingowych za pomocą wybranych przez osobę zainteresowaną środków komunikacji elektronicznej. Podane przez osobę zainteresowaną dane osobowe wskazane w formularzu jako fakultatywne Administrator przetwarza również, na tej samej podstawie, w celach analitycznych oraz budowania współpracy z osobami zainteresowanymi, jak również optymalnego dopasowania treści marketingowych kierowanych do osób zainteresowanych.

Dane osobowe mogą być też przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu ochrony praw Administratora, w tym w szczególności dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, jak również zachowania zasady rozliczalności, zgodnie z RODO (uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów ich przetwarzania wskazanych powyżej lub wypełnienia przez Administratora obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie wskazanych wyżej celów przetwarzania danych, dostawcy usług IT, jak również podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, doradcze. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora poza EOG. Przekazanie może mieć miejsce wyłącznie do kraju objętego decyzją Komisji Europejskiej o odpowiedniej ochronie danych osobowych, a w przypadku innych krajów – wyłącznie do podmiotu, który zapewnia odpowiednie zabezpieczenia takich danych, w szczególności w postaci standardowych klauzul umownych.

Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych przysługuje podmiotowi danych prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), podmiotowi danych przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione jego szczególną sytuacją (z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w przepisach) lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Ww. uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) można realizować przesyłając stosowne żądanie na adres: rodo@ab.pl.